ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда (СУОС)

argaiv1116

ISO 14001:2004 е международен стандарт за системи за управление на околната среда (СУОС) и е приложим за организации от всички сектори. Стандартът поставя изисквания за идентифициране, мониторинг и управление на дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Структурата на стандарта е същата с ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството.

iso_logo

Стандартът може да се интегрира и с други като ISO 27001:2005 Системи за управление на информационната сигурност и BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Внедряването и сертифицирането на Системи за управление на околната среда (СУОС) в организациите е признак за формирането на фирмена култура, ангажирана към опазване на околната среда.

ISO 14001:2004 все по-често се използва като средство за повишаване на доверието на заинтересованите страни към Системите за управление на околната среда (СУОС) на организациите. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за устойчивото му развитие.
Организации от всякакъв вид проявяват нарастваща загриженост за поддържане на система за опазване на околната среда с цел управление на техните въздействия върху околната среда, като отчитат политиката си по опазване на околната среда и приложимите законови и други външни изисквания.

С внедряването на Системи за управление на околната среда (СУОС) организацията демонстрира, че:

е определила политика по отношение на околната среда, подходяща за характера и мащаба на въздействията на нейните дейности, продукти и услуги върху околната среда;
е определила екологичните аспекти от дейности, продукти и услуги, които може да управлява и/или да им влияе. Определила е тези, които имат значимо въздействие върху околната среда (включително онези, които се извършват от нейни доставчици и подизпълнители);
има внедрени процедури за идентифициране на приложимите законови и други външни изисквания с цел да определя как те се прилагат към екологичните аспекти и да поддържа тази информация актуална;
е внедрила ефективно управление с цел да постига ангажимента си за съответствие с приложими законови и други външни изисквания;
има дефинирани цели по отношение на околната среда и те са измерими, когато това е възможно;
тези цели отчитат приложимите законови и други външни изисквания за всеки значим екологичен аспект;
има разработени и се изпълняват програми за постигане на тези цели (програми за мониторинг, превенция и подобрения на значимите аспекти);
гарантира, че персоналът, работещ за нея или от нейно име, е запознат с изискванията на СУОС и е компетентен да върши дейности, които оказват или могат да окажат значимо въздействие върху околната среда;
има внедрени процедури за вътрешна комуникация, както и за контакт и информиране на външни заинтересовани страни;
гарантира, че дейностите, свързани със значимите екологични аспекти, се извършват в дефинирани и управляеми условия и че ключовите характеристики, които могат да имат съществено въздействие, се наблюдават и управляват;
е внедрила и (където е възможно) е изпробвала процедурите за действие при аварийни ситуации, които биха имали ефект върху околната среда;
периодично оценява съответствието си с приложимите законови и други външни изисквания;
работи за предотвратяване на несъответствията и има внедрени процедури за корекции при възникнали несъответствия и за анализ на причините за такива несъответствия и предприемане на коригиращи действия за предотвратяване на тяхната повторна поява;
■ е внедрила процедура за вътрешни одити и за преглед на системата от ръководството.

Предимства

Системи за управление на околната среда (СУОС) минимизират риска от екологични инциденти. Това създава условия за претенции за по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у инвеститорите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.

Висшето ръководство на организацията получава по-богата информация за процесите, дейностите, материалите и продуктите, които се използват. Осигурява се сигурност, че организацията познава и спазва законовите изисквания, касаещи околната среда. Осигурява се ангажиране на всички нива в организацията чрез поставяне на цели и дефиниране на очаквани резултати и делегиране на отговорности.

Демонстрира се и се доказва отговорността за запазване на околната среда.
Намаляването на отпадъците и подобрения контрол върху разхода на суровини и енергия води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси.

Чрез повишаване на личното съзнание и изискването за комуникация с властите, в случай на възникнал проблем, се намалява рискът от подвеждане под отговорност.

Организациите със сертифицирани системи за управление на околната среда получават по-добър търговски имидж, по-високо доверие от инвеститорите и по-стабилно присъствие на пазара.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София22°C
Пловдив22°C
Варна18°C
Бургас17°C
Русе22°C
Facebook