ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

argaiv1116

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя е основният програмен документ за провеждане на политика за икономическо и социално сближаване и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.

images

Управляващ орган ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на икономиката и енергетиката чрез дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Общата цел на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" e развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.

Специфичните цели на програмата са:

* насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията;
* подобряване на бизнес средата.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дйности.

Цел: Подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.

Приоритетна ос 2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на българската бизнес среда.

Цел:

1.      Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.

2.      Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.

3.      Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от предприятията.

4.      Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.

Приоритетна ос 3. Финансови ресурси за развитие на предприятията.

Цел: Повишаване на инвестиционната активност и предприемачеството чрез развиване на специални финансови инструменти за финансиране от МСП. Предвидените инвестиции ще предложат нови възможности на МСП за достъп до рисков капитал във финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно.

Приоритетна ос 4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.

Цел: Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях.

Улесняване достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за предприятията и актуална информация за износа.

Осигуряване на съответствие на българския продукт с международните стандарти за качество.

Приоритетна ос 5. Техническа помощ.

Цел: Да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост  на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.

Бенефициенти по програмата са:

Научноизследователски и развойни организации; университети; докторанти; офиси за технологичен трансфер; технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; новосъздадени стартиращи предприятия; други предприятия и клъстери от предприятия; обществени или частни организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели; организации, опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като микрокредитни фондове; банки, предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция “Сертификация и изпитване”; Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция за метрология и технически надзор; Българският институт за стандартизация; Българският институт по метрология; обществени или частни организации, работещи в областите стандартизация, сертификация и изпитване; управляващият орган на програмата; общини.

Допълнителна информация: тук

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София22°C
Пловдив22°C
Варна18°C
Бургас17°C
Русе22°C
Facebook