Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.

argaiv1659

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя определя приоритетните за страната области по отношение на сектор “Околна среда”, които ще намерят своята реализация и финансиране в рамките на този период.

OPE_logo_1

Управляващ орган на ОП "Околна среда" е Министерството на околната среда и водите чрез дирекция “Кохезионна политика за околна среда”.

Главна стратегическа цел на оперативна програмата “Околна среда2007-2013 г. е: подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.


Специфичните стратегически цели на програмата са:

• Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;

• Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;

• Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалент жители.

Цел: Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната.

Приоритетна ос 2.Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Цел:

1.      Подобряване на управлението на отпадъците в страната в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно депониране).

2.      Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване на частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци.

Приоритетна ос 3. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Цел: Намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната.

Приоритетна ос 4. Техническа помощ.

Цел: Ефективно управление на ОП „Околна среда 2007-2013г.” с цел повишаване на капацитета за усвояване на в рамките на програмата.

Бенефициенти по програмата са:

общински администрации; ВиК дружества; басейнови дирекции; регионални асоциации/сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ и МЗГ, които отговарят за управлението на съответно национални и природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ; администрации, управляващи НАТУРА 2000; дирекции “Кохезионна политика за околна среда” и “Вътрешен одит” към МОСВ; Комитетът за наблюдение на ОП и подкомитетите към него; Комитетът за избор и координация на проекти; работни групи, създадени за целите на ОП; неправителствени организации.

Допълнителна информация: тук
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook