Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

argaiv1659

Национална оперативна програма “Регионално развитие” (НОПРР) е един от стратегическите документи, който ще бъде основен инструмент за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Програмата е съобразена с целта на Националната стратегическа референтна рамка за повишаване на регионалния потенциал за растеж и намаляване на различията между регионите по доход, заетост и качество на местната инфраструктура.

OPRR_bg

Управляващ орган на ОП “ Регионално развитие” e Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”.

Обща цел на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Специфичните цели на програмата са:

• Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите за просперитет и развитие;

• Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони;

• Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност;

• Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.

Цел: Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване на конкурентоспособността на регионите.

Приоритетна ос 2. Регионална и местна достъпност.

Цел: Да подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газо-снабдителните мрежи.

Приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма.

Цел: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество.

Цел: Да се даде възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.

Приоритетна ос 5. Техническа помощ.

Цел: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата на СФ.

Бенефициенти по програмата са:

• Общини и сдружения на общини, областни управи, еврорегиони, министерства и агенции;

• Общественодостъпни телецентрове в координация с ДАИТС;

• Публични власти и сдружения с нестопанска цел;

• Администрации на държавни учебни заведения в координация с МОН и ДАИТС;

• Държавни здравни институции в координация с Министерство на здравеопазването, здравни заведения;

• Държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на труда и социалната политика и неговите регионални структури, социални и образователни институции;

• Неправителствени организации с с участието на общински власти.

• Обществени компании за транспорт;

• Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и неговите областни подразделения;
• Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;

• Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър;

• Държавната агенция по туризъм;

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения).

Допълнителна информация: тук

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook