Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013 г.

argaiv1659

Оперативна програма “Техническа помощ” e една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.

OPTP_Logo Управляващ орган на ОП “Техническа помощ” e Министерството на финансите чрез отдел „Оперативна програма “Техническа помощ” към Дирекция “Управление на средствата от ЕС”.

Общата цел на оперативна програма “Техническа помоще по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, усвояването и оценката на структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007-2013г.

Специфичните цели на програмата са следните:

• Укрепване на необходимия капацитет и функционирането на централните и местни административни структури, участващи в усвояването на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

• Увеличаване на информираността и общественото разбиране относно ефективното и ефикасно използване на структурните фондове и Кохезионния фонд в България.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Осигуряване на подкрепа за изпълнението на ОП”Техническа помощ”.

Цел: Осигуряване на ефективност на изпълнението на ОПТП.

Приоритетна ос 2. Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение.

Цел: Да осигури ефикасно управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.

Приоритетна ос 3. Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.

Цел:

1.      Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС.

2.      Съдействие за по-добро разбиране на целите на националните приоритети за развитие през периода 2007-2013г., на стратегията за развитие, определена в Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, както и на напредъка до настоящия момент.

3.      Спомагане за по-добро разбиране на важността на помощта от Общността за превръщането на България в държава с висок стандарт на живот и широка обществена информираност относно съдържанието, прилагането, механизмите на действие и усвояването на СКФ чрез представяне на условията и параметрите за финансиране на проекти по европейските фондове.

4.      Осигуряване на подходящи стратегически и сравнителни данни през целия период 2007-2013г., както и документи за планиране на стратегическо ниво (не по сектори)за 2014-2020г.

5.      Подпомагане на създаването и функционирането на 28 информационни центъра за кохезионната политика в България.

Бенефициенти по програмата са:

Централното координационно звено; сертифициращият орган (дирекция “Национален фонд” към МФ); одитиращият орган (дирекция “Одит на средствата от ЕС” към МФ); управляващият орган на ОПТП (отдел „Техническа помощ” към дирекция “Управление на средствата от ЕС” в МФ); Комитетът за наблюдение на ОПТП; управляващите органи на другите оперативни програми; комитети за наблюдение; държавни институти и агенции за анализи и/или статистически институти, участващи в НПР, НСРР, оперативните програми, Националната програма за реформи; общините; областните управи.

Допълнителна информация: тук
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook