Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

argaiv1659

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) е стратегически документ, разработен на национално ниво, чрез който България ще прилага Националния стратегически план за развитие на селските райони. Изпълнението и започна през 2008 г. с поетапно стартиране на 22 мерки, по-голямата част, от които ще се изпълняват до края на периода на нейното действие – 31.12.2013 г. Реализацията на останалите 7 мерки ще започне през 2009-2010 г. и ще продължи до края на 2013 г.

Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” на Министерството на земеделието и храните.

Обща цел на ПРСР е подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната. По програмата ще бъдат подпомагани дейности на предприемчиви хора и фирми за развитие и подобряване на работната среда, инфраструктурата, туризма, предприемачеството - чрез създаване и развитие на микропредприятия, земеделието, възобновяемите енергийни източници, образованието и много други дейности.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Мярка 123  „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Мярка 111 „Професионално обучение и информационни дейности, включително разпространение на научни знания и иновативни практики за заетите в земеделието и горите”

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

Мярка 143 „Консултантски услуги”

Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства”

Мярка 142 ”Създаване на организации на производители”

Приоритетна ос 2 . Подобряване на околната среда и селската природа - (управление на земята).

Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”

Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”

Мярка 214 „Агроекологични плащания”

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Приоритетна ос 3. Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”

Мярка 322 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост"

Приоритетна ос 4. Лидер

Mярка  „Прилагане на стратегии за местно развитие”

Мярка  „Междутериториално и транснационално сътрудничество”

Междутериториално сътрудничество -  Този вид сътрудничество се реализира в България между два или повече селски района, обхванати от МИГ.

Транснационално сътрудничество - този вид сътрудничество може да бъде между селски райони, обхванати от МИГ, в България и други страни-членки, както и между селски райони, обхванати от МИГ, в България и подобни структури в трети страни. В този случай допустими за подпомагане са само разходи, свързани със селски райони в рамките на България.

Мярка "Административни разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията"

Подмярка 1: Текущи разходи, придобиване на умения и оживяване за местни инициативни групи (МИГ), прилагащи стратегии за местно развитие

Подмярка 2: Придобиване на умения и оживяване на територии за потенциални местни инициативни групи

Допълнителна информация: тук и тук и тук

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook