Програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2007-2013 г.

argaiv1659

Стратегическата визия за сектор „Рибарство” е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

В настоящата Оперативна програма са описани политиките и приоритетите за развитие на сектор “рибарство” – риболов и аквакултура, както и районите на действие на рибарските групи, които ще получат финансиране от Европейския фонд по рибарство. Оперативната програма (както и Националният стратегически план за развитие на рибарството и аквакултурите) обхваща период на програмиране от седем години 1 януари 2007 г. – 31 декември 2013 г.

Управляващ орган на ОПРА е Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на Република България

Стратегически цели на ОПРА:

Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на сектор “Рибарство”;

Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство;

Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях;

Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата политика по рибарството  на ЕС.

Проиритетни оси:

Приоритетна ос 1. Мерки за приспособяване на българския риболовен флот.

Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Бенефициенти по Приоритетна ос 1 могат да бъдат: Юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.

Приоритетна ос 2. Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.

Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Мярка 2.2. Аква-екологични мерки

Мярка 2.3. Мерки за опазване здравето на потребителя

Мярка 2.4. Мерки за опазване здравето на животните

Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми

Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти по Приоритетна ос 2 могат да бъдат: Физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми.

Приоритетна ос 3. Мерки от общ интерес.

Мярка 3.1. Колективни дейности

Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Мярка 3.5. Пилотни проекти

Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Бенефициенти по Приоритетна ос 3 могат да бъдат: Публични и публично-частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите.

Приоритетна ос 4. Устойчиво развитие на рибарските области

Мярка 4.1. Развитие на рибарските области:

–        Подмярка 4.1.А. Финасова подкрепа за прилагане  местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи

–        Подмярка 4.1.Б. Помощ за осъществяването на съвместни дейности

Потенциални рибарски групи:

•      Тутракан, Сливо поле и Главиница, с водещ партньор община Тутракан

•      Шабла, Каварна и Балчик, с водещ партньор община Шабла

•      Несебър и Поморие, с водещ партньор община Поморие

•      Созопол, Приморско и Царево, с водещ партньор община Приморско

•      Девин, Доспат и Батак, с водещ партньор община Доспат

Приоритетна ос 5. Техническа помощ

Допълнителна информация: тук и тук

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook