Разработване на проекти по Оперативни програми

argaiv1659

I: Консултиране по разработване на проекти

images.jpg-32

■ Уточняване на проектна идея;

■ Съдействие от страна на консултанта при формулиране на проектната идея и анализ на конкретните потребности на организацията;

■ Избор на подходяща програма;

■ Проучване на условията за допустимост на кандидата по избраната процедура за избор на проекти – категория предприятие; правен статут; финансови показатели; изисквания, свързани със съответния режим на държавни помощи и др. специфични критерии за допустимост;

■ Сключване на договор за консултантски услуги и определяне на лица за контакт;
■ Подготовка за проектно предложение
■ Идентифициране на целите на проекта и определяне на проектните дейности;
■ Набелязване на целевите групи (групи/организации, които ще бъдат пряко и положително повлияни от проекта) и крайните бенефициенти (тези, които ще се възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план на равнище общество или сектор);
■ Избор на методология за изпълнение на проекта – дава се обосновка на дейностите и организацията на процеса по изпълнение на проекта;
■ Изготвяне на реалистичен времеви график – определя се логичната последователност и продължителността на дейностите по проекта;
■ Изготвяне на бюджет на проекта според зададения формуляр. Разходите се групират според посочените бюджетни раздели при спазване на изискванията за допустимост;
■ Определяне на екип за организация и управление на проекта, разпределяне на конкретните задачи и отговорности към всеки един член на екипа, съгласно времевия график и дейностите по проекта;
■ Планиране на устойчивостта на проектните резултати;
■ Определяне на индикатори за продукт и резултат, които се използват при наблюдение и оценка на проекта;
■ Съгласуване с кандидата на отделните елементи на проектното предложение;
■ Подготовка на проектната документация - обхваща определен набор от документи, които следва да бъдат попълнени и подредени в определен ред, указан в Насоките за кандидатстване към процедурата за подбор на проекти – формуляр за кандидатстване, формуляр на бюджет на проекта, декларации по образец и придружителни документи, отнасящи се до статута и финансовото състояние на кандидата;
■ Напълно окомплектован проект, отговарящ на всички административни изисквания, посочени в Насоките за кандидатстване. Кандидатът получава и копие на окомплектования проект.
■ Представяне на проекта пред съответния Договарящ орган/отговорна институция за преглед и одобрение.

Важно: Организацията не се ангажира с клиент, който не отговаря на изискванията за кандидатстване и не може да представи изискуемите документи.

II. Управление на проекти

■ Консултация и подготовка на необходимата тръжна документация;

■ Счетоводна отчетност на проекта;

■ Съдействие при подготовка на документи за промени възникнали в хода на проектните дейности;

■ Съдействие при спазване на изискванията за публичност и визуализация;

■ Подготовка на междинни и финални отчети;

■ Подпомагане при комуникация с Договарящия орган, на всеки етап от изпълнението на проектните дейностти;

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook